Frigör potentialen i digitalisering och AI

Digitaliseringen påskyndas av krisen och näringslivet är drivande i utvecklingen, men gamla lagar och regler behöver uppdateras för att frigöra den fulla potentialen. 

Digitaliseringen påskyndas av krisen. Men möjligheterna att utveckla nya affärer kopplat till detta riskerar att hållas tillbaka närinvesteringar pausas. Reformer som underlättar för såväl företag som offentlig sektor att ta nya steg i användningen av data och artificiell intelligens (AI) är nödvändiga för att Sverige ska stå sig i den internationella konkurrensen. Den digitala utvecklingen är en förutsättning för såväl framtidens konkurrenskraft som att klara klimatomställningen.

När viktiga konkurrentländer som Tyskland och Finland satsar digitalt blir det särskilt viktigt att även Sverige höjer ambitionerna. Näringslivet är drivande i utvecklingen, men lagar och regler behöver uppdateras för att frigöra potentialen i den tekniska utvecklingen. Sverige måste verka tillsammans med andra länder i EU för att säkerställa möjligheten till dataflöden, e-handelsavtal, molntjänstanvändning och AI-användning.

Skapa en samlad process för accelererad digitalisering

För att samhället ska kunna få full utväxling av teknikutvecklingen behövs ett batteri av åtgärder som stärker användningen av data och AI. För att snabba på arbetet krävs en samlad process och tydlig uppföljning. Senast under första halvåret 2021 måste flera kritiska steg ha tagits för att säkerställa internationella dataflöden, ökad användning och tillgänglighet till data samt ett bättre regelverk för AI-tillämpningar.

Regeringen behöver därför:

• Tillsätta en ny Chief Digital Officer (CDO) med tydligt mandat och ansvar för att växla upp och bevaka Sveriges arbete med att främja användningen av data och AI nationellt och i EU. CDO-kansliet bör ges encentral placering i Regeringskansliet och fokus måste ligga på resultat. En hög nivågrupp med företrädare från näringslivet kan knytas till uppdraget.

• Tillsammans med näringslivet ta fram ett nationellt digitaliseringsprogram, finansierat genom offentliga och privata medel, som kraftfullt och strategiskt stärker såväl tillämpning som forskning på området.

• Ta fram en nationell immaterialrättsstrategi. Digitaliseringen ställer höga krav på att de kunskapsbaserade tillgångarna tas tillvara på bästa sätt.

Säkerställ möjligheten till dataöverföringar och e-handel

Möjligheten att överföra data mellan olika aktörer och länder är central för digitaliseringen och dataekonomin. Dataöverföringar är i växande utsträckning en förutsättning för internationell handel, men försvåras av krångliga och begränsande regler för överföring av personuppgifter mellan exempelvis EU och USA. Kostsamma och tidskrävande processer försvårar i synnerhet handeln för små och medelstora företag.

Digitala handelshinder behöver undanröjas. EU-kommissionen måste driva att ambitiösa regler om dataflöden inkluderas i EU:s frihandelsavtal och i e-handelsavtalet som förhandlas mellan drygt 80 länder inom WTO. Skrivningarna behöver bli mer ambitiösa för att säkerställa att data kan flyttas över gränser och samtidigt förhindra nationella datalokaliseringskrav, det vill säga krav på var företag lagrar data.

För svenska intressen är det av stor vikt att teknologisk protektionism motverkas i EU, samtidigt som teknologisk kapacitet främjas. Såväl offentlig och privat verksamhet behöver ha tillgång till den mest avancerade tekniken. Effektiv och säker datahantering ska stå i centrum.

De svenska regelverken som begränsar behandling av personuppgifter om brott och lagöverträdelser behöver ändras. Denna ändring är nödvändig för att svenska företag ska kunna få exporttillstånd, bidra till bekämpning av grov brottslighet samt kunna följa FN:s och OECD:s riktlinjer för Corporate Social Responsibility (CSR) och visselblåsning.

Regeringen behöver därför:

• Driva på arbetet med en EU-gemensam infrastruktur fördelning av personuppgifter och icke persondata.

• Driva på EU-kommissionens arbete med de överföringsmekanismer som möjliggör dataöverföringar till tredje land. Modernisering och förtydligande av standardavtalsklausuler (s.k. SCC) är särskilt angeläget för att säkerställa internationella dataflöden.

• Verka för att EU-kommissionen reviderar förslagen till skrivningar om dataflöden i EU:s frihandelsavtal och i WTO-förhandlingarna om e-handelsavtalet, så att data kan överföras mellan länder och att oskäliga datalokaliseringskrav förbjuds. Förslaget måste motverka nationella undantag för personuppgifter samt verka för en internationell harmonisering. Dataöverföringsmekanismer som syftar till att garantera tillräcklig säkerhet för personuppgifter måste uttryckligen förankras i handelsavtalen.

• Agera i samverkan med andra digitalt ledande medlemsländer i EU för att stärka näringslivets teknologiska kapacitet och konkurrenskraft.

• Införa rätt i förordning 2018:219 att överföra personuppgifter som rör brott och lagöverträdelser till tredje land i enlighet med internationella åtaganden samt vid exporttillståndsförfaranden.

• Ge Datainspektionen i uppdrag att ta fram en föreskrift som tillåter screening av personuppgifter mot internationella sanktions - och spärrlistor i enlighet med proposition 2017/18:105.

Förbättra regelverken för användning av dataoch AI

En accelererad digitalisering bygger på ökad dataanvändning. Det måste därför bli tekniskt enklare och juridiskt säkert att frivilligt dela data.

Risker för samhälle och miljö behöver kunna identifieras och regleras effektivt utan att skapa hinder för innovation. Flera regelförändringar behövs för att såväl svenska företag som universitet ska kunna vara ledande inom AI-utveckling. För att stärka innovationsklimatet är det också angeläget att införa s.k. reglerade sandlådor och experimentklausuler i lagstiftning.

Regeringen behöver därför:

• Förtydliga befintliga lagar som gäller för AI genomantagande av riktlinjer. Behålla de principbaserade och teknikneutrala lagarna som gäller i dag. De kan gälla över tid och skapar förutsägbarhet för investeringar.

• Tydligt driva på EU att fullt ut harmonisera regelverkf ör dataskydd (GDPR), kunskapsbaserade tillgångar och cybersäkerhet (CSA).

• Aktivt driva på standardiseringsorganisationernas arbete att ta fram marknadsrelevanta tekniska standarder som kan utvecklas till normgivande internationella standarder. Detaljstyrning av arbetet måste undvikas.

• Tillåta behandling av personuppgifter i stängd utvecklingsmiljö utan krav på gällande regler, genom införandet av experimentklausuler och sandlådor i alla relevanta nationella- och EU-regleringar.

• Ändra den svenska kompletterande dataskyddslagen för att möjliggöra experiment och innovation.

• Fullt ut tillgängliggöra data i enlighet med EU:s öppna data-direktiv.

• Lägga ett tilläggsdirektiv till den pågående statliga utredningen om hur individer kan få ökad insyn och kontroll över sina personuppgifter inom offentlig förvaltning så att även privat sektor omfattas i likhet med Estland och Finlands projekt X-Road. Målet bör vara att skapa en modell för delning av personuppgifter inom EU.

• Värna användningen av internationella data för att producera AI och AI-resultat av högsta kvalitet. Den relevanta principen är att AI-slutsatser är etiska och lagenliga, inte datans geografiska ursprung.

• Ge Vinnova i uppdrag att fortsatt stödja initiativet AI of Sweden genom stärkt näringslivsfokus och innovationshubbar i syfte att underlätta AI-användning.

• Verka för balanserade regelverk kopplat till risker, bland annat genom att främja en tydlig riskanalys för identifiering av högrisk-AI, oavsett sektor eller område, skapa tydliga regelverk och föreslå att checklistan för tillitsfull AI (s.k. ALTAI) blir en etablerad självcertifiering i EU.

Förslag och opinion
No items found.
fördjupning
PDF
Läs mer om Återstarta Sverige
Läs mer om våra reformförslag

Digitaliseringen påskyndas av krisen och näringslivet är drivande i utvecklingen, men gamla lagar och regler behöver uppdateras för att frigöra den fulla potentialen. 

Digitaliseringen påskyndas av krisen. Men möjligheterna att utveckla nya affärer kopplat till detta riskerar att hållas tillbaka närinvesteringar pausas. Reformer som underlättar för såväl företag som offentlig sektor att ta nya steg i användningen av data och artificiell intelligens (AI) är nödvändiga för att Sverige ska stå sig i den internationella konkurrensen. Den digitala utvecklingen är en förutsättning för såväl framtidens konkurrenskraft som att klara klimatomställningen.

När viktiga konkurrentländer som Tyskland och Finland satsar digitalt blir det särskilt viktigt att även Sverige höjer ambitionerna. Näringslivet är drivande i utvecklingen, men lagar och regler behöver uppdateras för att frigöra potentialen i den tekniska utvecklingen. Sverige måste verka tillsammans med andra länder i EU för att säkerställa möjligheten till dataflöden, e-handelsavtal, molntjänstanvändning och AI-användning.

Skapa en samlad process för accelererad digitalisering

För att samhället ska kunna få full utväxling av teknikutvecklingen behövs ett batteri av åtgärder som stärker användningen av data och AI. För att snabba på arbetet krävs en samlad process och tydlig uppföljning. Senast under första halvåret 2021 måste flera kritiska steg ha tagits för att säkerställa internationella dataflöden, ökad användning och tillgänglighet till data samt ett bättre regelverk för AI-tillämpningar.

Regeringen behöver därför:

• Tillsätta en ny Chief Digital Officer (CDO) med tydligt mandat och ansvar för att växla upp och bevaka Sveriges arbete med att främja användningen av data och AI nationellt och i EU. CDO-kansliet bör ges encentral placering i Regeringskansliet och fokus måste ligga på resultat. En hög nivågrupp med företrädare från näringslivet kan knytas till uppdraget.

• Tillsammans med näringslivet ta fram ett nationellt digitaliseringsprogram, finansierat genom offentliga och privata medel, som kraftfullt och strategiskt stärker såväl tillämpning som forskning på området.

• Ta fram en nationell immaterialrättsstrategi. Digitaliseringen ställer höga krav på att de kunskapsbaserade tillgångarna tas tillvara på bästa sätt.

Säkerställ möjligheten till dataöverföringar och e-handel

Möjligheten att överföra data mellan olika aktörer och länder är central för digitaliseringen och dataekonomin. Dataöverföringar är i växande utsträckning en förutsättning för internationell handel, men försvåras av krångliga och begränsande regler för överföring av personuppgifter mellan exempelvis EU och USA. Kostsamma och tidskrävande processer försvårar i synnerhet handeln för små och medelstora företag.

Digitala handelshinder behöver undanröjas. EU-kommissionen måste driva att ambitiösa regler om dataflöden inkluderas i EU:s frihandelsavtal och i e-handelsavtalet som förhandlas mellan drygt 80 länder inom WTO. Skrivningarna behöver bli mer ambitiösa för att säkerställa att data kan flyttas över gränser och samtidigt förhindra nationella datalokaliseringskrav, det vill säga krav på var företag lagrar data.

För svenska intressen är det av stor vikt att teknologisk protektionism motverkas i EU, samtidigt som teknologisk kapacitet främjas. Såväl offentlig och privat verksamhet behöver ha tillgång till den mest avancerade tekniken. Effektiv och säker datahantering ska stå i centrum.

De svenska regelverken som begränsar behandling av personuppgifter om brott och lagöverträdelser behöver ändras. Denna ändring är nödvändig för att svenska företag ska kunna få exporttillstånd, bidra till bekämpning av grov brottslighet samt kunna följa FN:s och OECD:s riktlinjer för Corporate Social Responsibility (CSR) och visselblåsning.

Regeringen behöver därför:

• Driva på arbetet med en EU-gemensam infrastruktur fördelning av personuppgifter och icke persondata.

• Driva på EU-kommissionens arbete med de överföringsmekanismer som möjliggör dataöverföringar till tredje land. Modernisering och förtydligande av standardavtalsklausuler (s.k. SCC) är särskilt angeläget för att säkerställa internationella dataflöden.

• Verka för att EU-kommissionen reviderar förslagen till skrivningar om dataflöden i EU:s frihandelsavtal och i WTO-förhandlingarna om e-handelsavtalet, så att data kan överföras mellan länder och att oskäliga datalokaliseringskrav förbjuds. Förslaget måste motverka nationella undantag för personuppgifter samt verka för en internationell harmonisering. Dataöverföringsmekanismer som syftar till att garantera tillräcklig säkerhet för personuppgifter måste uttryckligen förankras i handelsavtalen.

• Agera i samverkan med andra digitalt ledande medlemsländer i EU för att stärka näringslivets teknologiska kapacitet och konkurrenskraft.

• Införa rätt i förordning 2018:219 att överföra personuppgifter som rör brott och lagöverträdelser till tredje land i enlighet med internationella åtaganden samt vid exporttillståndsförfaranden.

• Ge Datainspektionen i uppdrag att ta fram en föreskrift som tillåter screening av personuppgifter mot internationella sanktions - och spärrlistor i enlighet med proposition 2017/18:105.

Förbättra regelverken för användning av dataoch AI

En accelererad digitalisering bygger på ökad dataanvändning. Det måste därför bli tekniskt enklare och juridiskt säkert att frivilligt dela data.

Risker för samhälle och miljö behöver kunna identifieras och regleras effektivt utan att skapa hinder för innovation. Flera regelförändringar behövs för att såväl svenska företag som universitet ska kunna vara ledande inom AI-utveckling. För att stärka innovationsklimatet är det också angeläget att införa s.k. reglerade sandlådor och experimentklausuler i lagstiftning.

Regeringen behöver därför:

• Förtydliga befintliga lagar som gäller för AI genomantagande av riktlinjer. Behålla de principbaserade och teknikneutrala lagarna som gäller i dag. De kan gälla över tid och skapar förutsägbarhet för investeringar.

• Tydligt driva på EU att fullt ut harmonisera regelverkf ör dataskydd (GDPR), kunskapsbaserade tillgångar och cybersäkerhet (CSA).

• Aktivt driva på standardiseringsorganisationernas arbete att ta fram marknadsrelevanta tekniska standarder som kan utvecklas till normgivande internationella standarder. Detaljstyrning av arbetet måste undvikas.

• Tillåta behandling av personuppgifter i stängd utvecklingsmiljö utan krav på gällande regler, genom införandet av experimentklausuler och sandlådor i alla relevanta nationella- och EU-regleringar.

• Ändra den svenska kompletterande dataskyddslagen för att möjliggöra experiment och innovation.

• Fullt ut tillgängliggöra data i enlighet med EU:s öppna data-direktiv.

• Lägga ett tilläggsdirektiv till den pågående statliga utredningen om hur individer kan få ökad insyn och kontroll över sina personuppgifter inom offentlig förvaltning så att även privat sektor omfattas i likhet med Estland och Finlands projekt X-Road. Målet bör vara att skapa en modell för delning av personuppgifter inom EU.

• Värna användningen av internationella data för att producera AI och AI-resultat av högsta kvalitet. Den relevanta principen är att AI-slutsatser är etiska och lagenliga, inte datans geografiska ursprung.

• Ge Vinnova i uppdrag att fortsatt stödja initiativet AI of Sweden genom stärkt näringslivsfokus och innovationshubbar i syfte att underlätta AI-användning.

• Verka för balanserade regelverk kopplat till risker, bland annat genom att främja en tydlig riskanalys för identifiering av högrisk-AI, oavsett sektor eller område, skapa tydliga regelverk och föreslå att checklistan för tillitsfull AI (s.k. ALTAI) blir en etablerad självcertifiering i EU.

Förslag och opinion
No items found.
fördjupning
PDF
Läs mer om Återstarta Sverige
Läs mer om våra reformförslag

Ta kontakt med oss

Vill du veta mer om Återstarta Sverige och delta i arbetet? Eller har du en inspirerande berättelse om ett företag som visat initiativ- och handlingskraft under coronakrisen? Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig för att höra mer.

Laddar upp...
fileuploaded.jpg
Uppladdning misslyckades. Maxstorlek 10 MB.

Tack för din berättelse!

Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet.

Vänligen fyll i alla obligatoriska fält

Fälten vi saknar från dig är markerade ovan.